l'Arxiu

Parlem d’emocions

Les emocions són el component més humà de les persones, la qual cosa ens fa diferents de la resta d’animals. Gràcies a les emocions aprenem de les experiències que vivim i faciliten que encarem aquestes experiències d’una forma o d’una altra.

Però, què són les emocions? Existeix la intel·ligència emocional?

Les emocions les podríem entendre també com a experiències o estats d’ànim que es viuen de manera personal. Engloben diferents respostes que es poden allargar en el temps o no i que poden marcar futures experiències.
La intel·ligència emocional la podem entendre com la capacitat que té cadascun per poder-se relacionar amb els altres i amb un mateix amb efectivitat. També es considera la intel·ligència emocional com la capacitat de gestionar les emocions pròpies, de motivar tant als altres com a nosaltres mateixos, vèncer frustracions… dintre de la intel·ligència emocional podem trobar l’autoconsciència, l’automotivació, la consciència social i empatia i l’habilitat per relacionar-nos.
Per tant, és important ensenyar i educar a les futures generacions sobre la intel·ligència emocional. Podem ensenyar als nostres alumnes, fills, nebots… a identificar les diferents fases que passem tots.


Perquè les futures generacions tinguin una bona educació emocional se’ls ha d’ensenyar que totes les emocions són igual de legítimes i que totes són necessàries. Les emocions que senten són innates i naturals en les persones i que cadascuna compleix una funció.
Se’ls ha de comentar, també, que no s’han d’evitar cap emoció, encara que no els agradi com se sentin. Al llarg del dia, les nenes com els nens senten moltes emocions i han de començar des que són petits a expressar-les.

 

 

 

 

 

 

 

Almudena Jiménez-Ridruejo.

Numero de col·legiada : 01992


COM IDENTIFICAR I POTENCIAR LA INTEL·LIGÈNCIA DELS NOSTRES FILLS

Font:  http://goo.gl/Oz66eA

Durant molts anys es centrà la intel·ligència només en uns certs factors. D’aquí van aparèixer les proves del Coeficient intel·lectual (CI) on un valor numèric ens deia si la intel·ligència d’una persona era superior, mitja o baixa.

Segons estudis realitzats per experts existeix més d’un tipus d’intel·ligència. Aquesta no es basa només en un sol terme, sinó en un conjunt de potencials que permet resoldre els diferents tipus de situacions.

Howard Gardner, psicòleg, investigador i professor de la Universitat de Harvard, va dedicar molts anys en investigar les capacitats cognitives dels éssers humans i va arribar a la conclusió que existeixen 8 tipus d’intel·ligències en les persones. Va anomenar-la “teoria de les intel·ligències múltiples”. 

Nosaltres creiem que cada infant i jove és intel·ligent, per tant, és convenient que els pares, professors i tota la comunitat interessada en el seu desenvolupament, sàpiguen i entenguin quines són les habilitats més rellevants per potenciar-les.

COM POTENCIAR-LES?

Cal dir que segons el tipus d’intel·ligència que predomini en un nen, farà que estigui interessat i motivat en activitats relacionades amb aquesta. En canvi, en aquelles activitats on no predomina la seva intel·ligència pot presentar dificultats o poc interès.

S’ha de veure a l’infant com un tot integral des del seu talent i des de les seves dificultats.

En les reeducacions del centre afavorim el creixement en les àrees que se li donen bé però també donem suport i millorem els camps que li són més difícils. Hem de fer servir el talent que presenta per millorar els aspectes on té dificultats. Per tant, en el nostre àmbit  es necessita atenció, observació i experimentació per saber quins temes o quines activitats són més fàcils per a l’alumne i amb quines gaudeix més. Així podem oferir-li l’ajuda necessària adaptada a les seves capacitats/necessitats.

A continuació es presenten els diferents tipus d’intel·ligència de Gardner i algunes tasques de com potenciar-les si és l’àrea on tenen més facilitat o com millorar-les si es l’ àrea on presenten dificultats.

Intel·ligència Verbal

Entenem com a intel·ligència verbal la capacitat de comunicar tant de forma oral com escrita. Les professions en les quals destaca aquest tipus d’intel·ligència són els escriptors, els periodistes, els polítics, entre d’altres.

Activitats per treballar des de casa:

Totes les activitats que siguin de comunicació tant oral com escrita li serviran d’ajuda: la lectura, els jocs de vocabulari, parlar amb ell/a, les composicions creatives, realitzar un diari, fer poesia, la improvisació oral o bé treballar amb texts humorístics o llegir contes i llibres.

 • Nosaltres ho treballem:

Utilitzem recursos com els jocs de paraules y de vocabulari, fem teatre i petites presentacions sobre algun tema i treballem a partir de diferents textos de l’interès de l’alumne.

Intel·ligència Musical

És la intel·ligència relacionada amb el ritme, el to, la interpretació i la composició de la música. La presenten persones que se senten atretes pels sons de la naturalesa o diferents melodies, que marquen el ritme i el compàs. Professions on destaca aquest tipus d’intel·ligència compositors, directors d’orquestra, músics, etc.

Activitats per treballar des de casa:

Les activitats basades en interpretar i treballar models rítmics, sons ambientals, instrumentals o el cant.

 • Nosaltres ho treballem:

Associem conceptes que hagi d’estudiar l’alumne  a partir de la música. Com per exemple:  fem  rimes amb les paraules i frases per  tal que a l’infant li ajudi a memoritzar o bé gravem àudios resumint el temari a aprendre per potenciar la memòria auditiva. 

Intel·ligència Naturalista

És la intel·ligència relacionada amb la natura y allò que l’envolta: animals i vegetals, els fenòmens relacionats amb el clima, la geografia, oceanografia, etc. Aquesta intel·ligència la presenten persones que treballen en el camp, ecologistes, botànics, etc.

Activitats per treballar des de casa:

Li ajudarà tot allò que tingui a veure amb l’experimentació y la manipulació de l’entorn com pot ser la classificació d’objectes, la investigació de diferents temes, viure experiències, les sortides i el coneixement del medi ambient.

 • Nosaltres ho treballem:

Sempre que sigui possible intentem que els nostres alumnes tinguin experiències vivencials dels seus aprenentatges que faciliten la comprensió. D’aquesta manera, partim de la investigació de diferents temes d’interès per l’alumne i utilitzem diferents recursos de manipulació i experimentació. Fins i tot, amb aquells alumnes que ho requereixen, fem petites sortides per l’entorn proper per practicar les diferents competències per a la vida: anar a comprar, classificar aliments per realitzar una recepta, fer un experiment de química per entendre un concepte, etc.

Intel·ligència Matemàtica

És la intel·ligència relacionada amb la capacitat de manipular els números i realitzar raonament lògics correctes. Algunes de les professions que requereixen aquest tipus d’intel·ligència són les de científics, economistes, enginyers i matemàtics, entre d’altres.

Activitats per treballar des de casa:

Totes les activitats relacionades amb l’ús de símbols abstractes, esquemes i gràfics, les sèries, el càlcul, desxifrar codis, crear relacions explicatives, resoldre problemes de diverses maneres, jocs, etc.

 • Nosaltres ho treballem:

Aprofitem per treballar a través de la manipulació com els legos o els blocs lògic. Activitats i  jocs de raonament.  Enfortim la comprensió i els processos fins arribar a la solució fent ús del discurs explicatiu per verbalitzar,  memoritzar i entendre  tot allò aprés.

Intel·ligència Intrapersonal

És la intel·ligència relacionada amb els sentiments i emocions, amb la seva identificació i la facilitat per expressar-los. La capacitat de reflexionar i entendres a si mateix. Algunes   professions on predomina aquesta intel·ligència són teòlegs, psicòlegs, sociòlegs, filòsofs, etc.

Activitats per treballar des de casa:

Exercicis en els que es convidi a la reflexió i l’expressió de les emocions amb activitats on s’utilitzin les seves habilitats: expressió a través de la comunicació, de la música, de la plàstica, etc.

 • Nosaltres ho treballem:

Aprofitem les activitats que duguin a la reflexió sobre un mateix i al raonament així com  jocs  i dinàmiques per millorar la coneixença de les seves habilitats i potenciar-les  a través d’activitats d’expressió: música, plàstica, comunicació, reflexió…

Intel·ligència Interpersonal

És la intel·ligència relacionada amb l’empatia i la capacitat d’entendre als altres. Aquestes persones tenen facilitat per entendre les diferents expressions i com respondre a elles. Algunes professions que la caracteritzen són els professors, els psicòlegs, els terapeutes, els advocats, els pedagogs, els polítics, entre d’altres.

Activitats per treballar des de casa:

Totes aquelles activitats en que s’hagi de realitzar comentaris, intuir els sentiments dels altres, utilitzar l’aprenentatge cooperatiu, les habilitats de cooperació i els projectes de grup (important per integrar-nos a la societat).

 • Nosaltres ho treballem:

S’utilitzen dinàmiques en les quals l’alumne s’ha de posar en el rol d’un altre, d’aquesta manera potenciem l’empatia. També es fan activitats en les que es pot dialogar, opinar i es treballa les habilitats de cooperació i treball en equip.

Intel·ligència Cinètica

És la intel·ligència que fa servir tot el cos per comunicar i expressar idees i pensaments. Acull les capacitats d’equilibri, velocitat, coordinació, percepció de mesures i volum. Algunes professions on destaca aquest tipus d’intel·ligència són ballarins, actors, esportistes, cirurgians i creadors plàstics, etc.

Activitats per treballar des de casa  

Totes les activitats que requereixin moviments: practicar balls populars i originals, els jocs d’imitació gestuals, el teatre, les activitats d’expressió corporal, l’exercici físic i els jocs esportius.

 • Nosaltres ho treballem:

Per entendre conceptes aprofitem les activitats i jocs que requereixin moviment. Per memoritzar sobre les  diferents temàtiques a estudiar també practiquem petites exposicions on s’hagin d’utilitzar gestos.

Intel·ligència Visual/Plàstica

La intel·ligència visual /plàstica és l’habilitat per poder observar el món i els objectes des de diferents perspectives. Les persones que la posseeixen tenen una capacitat que els hi permet percebre imatges externes, internes, transformar-les i produir o descodificar informació gràfica. Algunes professions on predomina aquest tipus d’intel·ligència són els fotògrafs, els pintors, els dissenyadors, els arquitectes, etc.

Activitats per treballar des de casa:

Totes aquelles activitats on s’utilitzi combinació de colors, diferents dissenys, la creació amb pintura, la creació de dibuixos, les representacions gràfiques, les fotografies, els jocs de construcció com els legos on el nen pot copiar un model de 2D a 3D o imaginar-se algun objecte i realitzar-ho amb les peces.

 • Nosaltres ho treballem:

Entenem conceptes a través d’imatges, subratllem idees amb combinacions de colors per potenciar la memorització, fem esquemes visuals, dibuixem per entendre una idea, etc. 


Un cop vist que poden haver diferents tipus d’intel·ligència, podem veure que cada persona és diferent i pot desenvolupar millor unes activitats que unes altres. Així doncs, podem afirmar que tothom té talent en alguna cosa, només s’ha d’identificar quina és l’àrea que s’ha de potenciar per poder treballar i fomentar aquest talent sense oblidar-nos de la resta.

Per tant, creiem que és important  tenir en compte les diferents intel·ligències en l’educació dels nostres fills, perquè moltes vegades es dóna més importància als aspectes acadèmics i especialment a algunes àrees molt concretes (matemàtiques, idiomes, història) deixant de banda aspectes extra curriculars que són imprescindibles pel desenvolupament de la persona de manera integral.

BIBLIOGRAFIA

 • Joe L. Kincheloe, Kathleen Nolan, Yusef Progler, Peter Appelbaum, Richard Cary, Donald S. Blumenthal-Jones, Marla Morris, Jay L. Lemke, Gaile S. Cannella, Danny Weil, Kathleen S. Berry (2004). Kincheloe, Joe L., ed. Multiple Intelligences Reconsidered. Counterpoints v. 278. Nueva York: Peter Lang.
 • Gardner, Howard (2011). Truth, beauty, and goodness reframed: Educating for the virtues in the 21st century. Nueva York: Basic Books
 • Web Howard Gardner. https://howardgardner.com/